Ebook Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật không xương sống cỡ lớn: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật không xương sống cỡ lớn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu và lịch sử quan trắc sinh học các thủy vực nước chảy, quan trắc sinh học bằng việc sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)