Ebook Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật không xương sống cỡ lớn: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Giám sát sinh học môi trường nước ngọt bằng động vật không xương sống cỡ lớn" cung cấp cho người học các kiến thức về nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu về giám sát sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)