Ebook Công nghệ và phát triển thị trường công nghệ Việt Nam: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook "Công nghệ và phát triển thị trường công nghệ Việt Nam" phần 2 là những nghiên cứu về hiện trạng thị trường công nghệ ở Việt Nam và thể chế hỗ trợ thị trường công nghệ được trình bày từ chương III đến chương VI. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận