Ebook Công nghệ và phát triển thị trường công nghệ Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook "Công nghệ và phát triển thị trường công nghệ Việt Nam" là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, đã được nghiệm thu, do nhóm nghiên cứu thuộc việc chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ thực hiện. Phần 1 của ebook trình bày những lý luận chung về thị trường công nghệ, phương thức vận hành của thị trường công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận