Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp" phần 2 tiếp tục trình bày một số chương trình xóa đói, giảm nghèo điển hình của Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá tổng quát thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010, định hướng và mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới, một số cơ chế nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận