Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

Ebook Chính sách xóa đói giảm nghèo - Thực trạng và giải pháp được xem là một tập chuyên khảo luận giải về vấn đề đói nghèo, thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đổi mới, chống đói nghèo. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung chính về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận