Đánh giá phát triển du lịch biển đảo bền vững Vịnh Bái Tử Long

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch và đánh giá bền vững của sự phát triển này được khảo sát thực hiện với 641 khách du lịch, 100 người dân và 25 cán bộ văn hóa, cán bộ địa phương. Nghiên cứu cũng gợi ý mộ số giải pháp về chính sách và qui hoạch phát triển du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững du lịch biển đảo vịnh Bái Tử Long.

Từ khóa: Du lịch biển đảo, Vịnh Bái Tử Long, Phát triển du lịch biển đảo, Đánh giá phát triển du lịch biển đảo, Giải pháp phát triển du lịch

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:28 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận