Bài giảng tóm tắt Quản lý môi trường khu công nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bài giảng tóm tắt Quản lý môi trường khu công nghiệp của Nguyễn Thị Ngọc Anh tập trung trình bày các nội dung chính về vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp; phương cách quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; giải pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp.
Đăng nhập để bình luận