Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Hoạch định chiến lược

Mục tiêu trình bày trong chương 3 Hoạch định chiến lược thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm trình bày về khái niệm chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị quá trình marketing, hoạch định chiến lược toàn doanh nghiệp...
Đăng nhập để bình luận