Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

Nội dung cơ bản của Chương 3 Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nêu ý nghĩa và nội dung phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm. Phân tích chung tình hình biến động chi phí sản xuất và phân tích biến động các khoản mục giá thành.
Đăng nhập để bình luận