Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

Nội dung chính của Chương 2 Phân tích kết quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nhằm phân tích kết quả sản xuất. Phân tích khái quát quy mô kết quả sản xuất. Phân tích các mối quan hệ cân đối chủ yếu trong sản xuất và phân tích chất lượng sản phẩm.
Đăng nhập để bình luận