Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 6: Biến đổi khí hậu, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh gồm các nội dung chính sau: Tổng quan biến đổi khí hậu, Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Phát triển đô thị sinh thái, các bon thấp và thành phố thông minh, Chính sách môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận