Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Nền tảng của kinh tế môi trường do TS. Hoàng Văn Long biện soạn gồm các nội dung chính: Khái niệm cơ bản liên quan trong kinh tế và môi trường, Kinh tế môi trường là gì?, Tại sao cần học kinh tế môi trường? Vì sao lại xảy ra ô nhiễm và suy thoái tài nguyên?,.. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận