Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1

Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại là một đơn vị sản xuất, một đơn vị phân phối, cơ chế hoạt động của doanh nghiệp thương mại, phân loại doanh nghiệp thương mại,...
Đăng nhập để bình luận