Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5

Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5, trình bày các nội dung sau: hiệu quả kinh tế, khái niệm và các tiêu chuẩn đánh giá, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, chi phí và kết quả kinh doanh,...
Đăng nhập để bình luận