Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống hoạt động báo cáo tài chính

Sau khi học xong chương này, người học sẽ nắm được: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính.
Đăng nhập để bình luận