Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ

Sau khi học xong chương này, người học sẽ hiểu được quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng thực tế, nhận biết các loại doanh thu và chi phí phát sinh từ hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính và hoạt động khác, ghi nhận và theo dõi các loại doanh thu và chi phí phát sinh tại doanh nghiệp sản xuất, biết phương pháp kế toán KQKD của DN sản xuất.