Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán TSCĐ

Chương 2 giúp cho người học hiểu: Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Kế toán tài sản cố định, Phương pháp khấu hao TSCĐ, Phương pháp hạch toán, Luật kế toán

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận