Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 5 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chuyên đề 5 trình bày các nội dung liên quan đến kiểm toán tài sản cố định. Chuyên đề này nhằm giúp người học vận dụng những kiến thức đã học về kiểm toán, kiểm soát nội bộ và kế toán vào một khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính. Đặc biệt, chuyên đề này giới thiệu cách thức trình bày hồ sơ kiểm toán đối với tài sản cố định.
Đăng nhập để bình luận