BÀI GIẢNG : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC(DMC)

Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của các dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững. ĐMC có mục đích lồng ghép các vấn đề về môi trường vào quá trình xây dựng CQK và tạo điều kiện để việc ra quyết định được minh bạch.

Từ khóa: Bài giảng, môi trường chiến lược, phạm vi DMC, dự án đầu tư, phương pháp thực hiện DMC, lợi ích và chi phí

ppt 71 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận