Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 9 - Lê Cao Thanh

Dưới đây là bài giảng Quản trị Marketing chương 9: Chiến lược chiêu thị trình bày các kiến thức về khái quát về xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng cá nhân, tuyên truyền, quyết định về mục tiêu quảng cáo, cách thức tuyên truyền. Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

Từ khóa: Quản trị Marketing, Bài giảng Quản trị Marketing, Chiến lược chiêu thị, Cách thức tuyên truyền, Chào hàng cá nhân, Quyết định quảng cáo

ppt 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận