Bài giảng Chương 9: Báo cáo tài chính

Mục tiêu chính của Chương 9 "Báo cáo tài chính" giúp người học nắm được: Những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính, nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính.
Đăng nhập để bình luận