Bài giảng Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả & vốn chủ sở hữu

Bài giảng Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả & vốn chủ sở hữu trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả.

Từ khóa: Kiểm toán nợ phải trả, Kiểm toán vốn chủ sở hữu, Khoản mục nợ phải trả, Kiểm soát nội bộ, Thủ tục kiểm toán nợ phải trả

pdf 71 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:12 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận