Bài giảng Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Bài giảng Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ hàng tồn kho, kiểm toán khoản mục hàng tồn kho.

Từ khóa: Kiểm toán hàng tồn kho, Giá vốn hàng bán, Nợ hàng tồn kho, Phương pháp hạch toán HTK, Nguyên tắc đánh giá HTK, Kiểm tra việc tính giá thành

pdf 53 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận