Xác định lượng bổ cập tầng chứa nước Holocen thành phố Hà Nội bằng tài liệu quan trắc tài nguyên nước

Bằng việc áp dụng phương pháp tính lượng bổ cập nước dưới đất tầng Holocen vùng Hà Nội từ tài liệu quan trắc (WTF) đã xác định được lượng bổ cập biến đổi từ 1.1% đến 48.62% lượng mưa. Vùng được xác định có lượng bổ cập lớn R>100 mm/ năm đều tập trung ở nơi tầng chứa nước qh không có lớp sét phủ phía trên, các vùng có lớp sét hoặc trầm tích hỗn hợp cát sét phủ phía trên thì lượng bổ cập giảm đáng kể chỉ chiếm từ 1% đến dưới 20% lượng mưa.
Đăng nhập để bình luận