Visual basic 6.0 - viết chương trình quảng cáo du lịch

Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó được phát triển đầu tiên bởi Alan Cooper dưới tên Dự án Ruby (Project Ruby), và sau đó được Microsoft mua và cải tiến nhiều. Visual Basic đã được thay thế bằng Visual Basic .NET. Phiên bản cũ của Visual Basic bắt nguồn phần lớn từ BASIC và để lập trình viên phát triển các giao diện người dùng đồ họa (GUI) theo mô hình phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development, RAD); truy cập các cơ sở dữ liệu dùng DAO (Data Access Objects), RDO (Remote Data Objects), hay ADO (ActiveX Data Objects); và lập các điều khiển và đối tượng ActiveX.

Từ khóa: Visual basic 6.0, lập trình căn bản, lập trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, tự học Visual Basic

doc 13 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận