Vai trò của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

Mục tiêu bài viết nhằm tổng quan các ứng dụng của kỹ thuật khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong lĩnh vực kiểm toán liên quan đến dịch vụ đảm bảo và tính tuân thủ (phát hiện gian lận, tình hình tài chính) và kế toán điều tra. Qua đó, giúp hiểu hơn về vai trò của khai phá dữ liệu và rộng hơn là dữ liệu lớn (big data), cũng như cơ hội cho các nghiên cứu ứng dụng trong tương lai.

Từ khóa: Khai phá dữ liệu, Vai trò của khai phá dữ liệu, Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, Hành vi điều chỉnh lợi nhuận, Kế toán điều tra

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận