Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI

Nghiên cứu này phân tích vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam từ năm 2006 -2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động đầu tư xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI. Kết quả là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để nhà quản lý có chiến lược tăng cường đầu tư xanh nhằm mục tiêu tăng trưởng cho doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Đầu tư xanh, Doanh nghiệp FDI, Hoạt động đầu tư xanh, Chiến lược tăng cường đầu tư xanh

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:57 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận