Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ

Trên cơ sở những vấn đề lý luận về công tác KSC thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN, đề tài tập trung nghiên cứu công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ, phân tích thực trạng; làm rõ những mặt tích cực, hạn chế chủ yếu và xác định nguyên nhân gây ra hạn chế đó, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Kiểm soát chi, Ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước Cẩm Lệ, Tài chính ngân hàng

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận