Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá chất lƣợng vụ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đắk Lắk

Mục tiêu của luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thẻ ATM của ngân hàng thương mại và chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại; đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đắk Lắk; đề xuất một số gợi ý về giải pháp rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đắk Lắk.
Đăng nhập để bình luận