Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề
lý luận cơ bản về công tác kiểm soát TTVĐT từ NSNN qua KBNN; đánh giá những thực trạng về công tác kiểm soát TTVĐT từ NSNN qua KBNN Gia Lai trong thời gian qua. Qua đó đề tài làm rõ những kết quả đã đạt được cùng với những tồn tại cần phải khắc phục,... Sau đây là bản tóm tắt của luận văn.

Từ khóa: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Công tác kiểm soát thanh toán, Vốn đầu tư, Kho bạc nhà nước Gia Lai, Ngân sách nhà nước

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/08/2015 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận