Tin học đại cương A

Dữ liệu (data) là các sự kiện không có cấu trúc, không có ý nghĩa rõ ràng, cho đến khi chúng được
tổ chức theo một tiến trình tính toán nào đó.
Thông tin (Information) là một khái niệm trừu tượng được thể hiện qua các thông báo, các biểu
hiện ... đem lại một nhận thức chủ quan cho một đối tượng nhận tin. Thông tin là dữ liệu đã được
xử lý xong, mang ý nghĩa rõ ràng. Thông tin cũng có thể bị diễn đạt sai lệch, xuyên tạc do tác động
cố ý hay vô ý của con người hay sinh vật khác.
Một hệ thống thông tin (information system) là một tiến trình ghi nhận dữ liệu, xử lý nó và cung
cấp tạo nên dữ liệu mới có ý nghĩa thông tin, liên quan một phần đến một tổ chức, để trợ giúp các
hoạt động liên quan đến tổ chức.
CHƯƠNG 1 THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
I.THÔNG TIN. 1. Khái niệm về thông tin, phân loại thông tin. 2. Ðơn vị đo thông tin. 3. Mã hóa

Từ khóa: kỹ năng văn phòng, tin học văn phòng, tin học đại cương , thủ thuật máy tính, học vi tính, lập trình, xử lý thông tin

doc 153 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:174 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận