Thuyết trình Ô nhiễm môi trường nước

Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn
tại ở thể hơi trong không khí... Nước bị ô nhiễm nghĩa là thành phần của nó tồn
tại các chất khác, mà các chất này có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự
nhiên. Nước ô nhiễm thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu
Đăng nhập để bình luận