Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ chương 4

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ “Làm thế nào để có một cơ sở dữ liệu tốt?”
Quá trình thiết kế CSDLThế giới thực
Tập hợp các yêu cầu và phân tích Các yêu cầu CSDL Thiết kế khái niệm
Không phụ thuộc DBMS DBMS cụ thể
Lược đồ logic (trong một mô hình dữ liệu bậc cao) Ánh xạ mô hình dữ liệu
Lược đồ khái niệm (trong mô hình dữ liệu của một DBMS cụ thể ) Thiết kế vật lý. Cần loại bỏ dư thừa dữ liệu. Khi dư thừa dữ liệu dẫn đến những khó khăn khi cập nhật dữ liệu. Phụ thuộc hàm. Dạng dư thừa dữ liệu thường gặp. Có X→Y trên R(U): ∀r(R). ∀ t1, t2 ∈ r, t1[X] = t2[X] ⇒ t1[Y]=t2[Y].
Đăng nhập để bình luận