Thẩm định dự án không hủy ngang trong điều kiện bất định: Trường hợp bất định về thuế carbon

Nghiên cứu này tổng hợp một số nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của phương pháp RO đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu thực nghiệm, cũng như một số kiến thức nền tảng liên quan đến RO, bất định và rủi ro, dự án không hủy ngang, nhằm nâng cao khả năng áp dụng RO tại Việt Nam.

Từ khóa: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính, Dự án đầu tư, Không hủy ngang, Nhân tố bất định, Quyết định đầu tư

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)