Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Bài viết hướng đến việc xác định tác động của các nhân tố kiểm toán độc lập và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Từ khóa: Tác động của kiểm toán, Tác động của kiểm soát nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Chất lượng thông tin báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận