Sự vận động tuần hoàn của tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về vốn, tuỳ theo góc độ nhìn nhận vốn là một trong những nhân tố có tầm quan trọng quyết định tới mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Vốn trong sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp luôn luôn tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là hình thái giá trị và hình thái hiện vật.

Từ khóa: tuần hoàn của tài sản , hoạt động kinh doanh, tài chính ngân hàng, luận văn hoạt động cho vay, hoạt động của ngân hàng

pdf 17 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận