SƠ LƯỢC LỊCH SỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Với mục tiêu hỗ trợ hiệu trƣởng tăng cƣờng nhận thức về tiến trình đổi mới và nâng cao năng lực quản lý trên cả phƣơng diện lý luận lẫn thực tiễn, đồng thời thúc đẩy văn hóa tự học và học suốt đời của cán bộ quản lý giáo dục, Dự án SREM biên soạn Bộ Tài liệu tăng cƣờng năng lực quản lý trƣờng học.

Từ khóa: quá trình phát triển giáo dục, chất lượng giáo dục, giáo dục châu Á, giáo dục Việt Nam, cải cách giáo dục, giáo dục châu Âu

pdf 141 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:24/05/2013 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận