Quản trị nhân sự

Cấp quản trị nhân sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hướng lợi ích ( cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể). Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong quản trị nhân sự. Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản trị nhân sự.

Từ khóa: kỹ năng quản trị, giáo trình quản tri, Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, bí quyết quản trị, mẹo kinh doanh,

pdf 48 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận