Quản trị doanh nghiệp_ Chương 1

Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp

- Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. -

- Thành lập, giải thể và phá sản doanh nghiệp I.ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP(DN) 1. Một số quan điểm về doanh nghiệp. Hiện nay trên phương diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang trong nó có một nội dung nhất định với một giá trị nhất định. Điều ấy cũng là

Từ khóa: quản trị, doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, nhiệm vụ quản trị

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)