QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh: Là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, các khách thể quản lý; sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội của doanh nghiệp để đạt tới mục đích, mục tiêu của doanh nghiệp theo đúng luật định và thông lệ kinh doanh.

Từ khóa: quản lý doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản lý chiến lược, chiến lược kinh doanh, chiến lược doanh nghiệp, quản trị kinh doanh.

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)