Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán quốc tế là toàn bộ quá trình, cách thức nhận trả tiền hàng trong giao dịch mua bán ngoại thương giữa tổ chức nhập khẩu và tổ chức xuất khẩu.
Có rất nhiều phương thức thanh toán khác nhau:
Phương thức chuyển tiền (T/T)
Phương thức ghi sổ (Open account)
Phương thức nhờ thu trơn (Clean collection) và nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection- D/P, D/A).
Phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD)
Phương thức tín dụng chứng từ (D/C-L/C)
Đăng nhập để bình luận