Phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch về nguồn ở Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch về nguồn. Do việc khai thác tiềm năng này chưa được chú ý đúng mức nên việc phát triển du lịch còn chậm và hướng kết hợp giữa phát triển du lịch sinh thái với du lịch về nguồn gần như còn bỏ ngỏ. Trên cơ sở phân tích tiềm năng để phát triển loại hình du lịch sinh thái kết hợp du lịch về nguồn, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch ở VQG Lò Gò - Xa Mát.
Đăng nhập để bình luận