Phân tích xác suất các thông số đất nền để dự báo thời gian cố kết trong xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm

Bài viết trình bày phương pháp phân tích khả năng xác định các thông số đất với mục đích thiết kế cống dọc và kết quả của ứng dụng để điều trị đất yếu tại xử lý khí Cà Mau.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Công tác xử lý nền đất, Thông số đất nền, Thời gian cố kết, Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận