Nguồn vốn bền vững cho phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam

Mục đích của bài viết này sẽ đề cập đến tình hình tài chính cho phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng GTVT nhằm đưa ra mô hình tài chính bền vững ít phụ thuộc vào nguồn NSNN và nguồn vốn vay ODA. Phần đầu bài viết sẽ tổng quan tình hình phát triển và quản lý GTVT trong những năm vừa qua bao gồm yêu cầu tài chính hiện tại.

Từ khóa: Nguồn vốn bền vững, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Quản lý giao thông, Giao thông Việt Nam, Phát triển giao thông

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận