Ngôn ngữ lập trình C++ – Ra vào dữ liệu

Trong tiêu chuẩn 1998 của C++ có hai phần chính: phần ngôn ngữ cốt lõi và phần Thư viện chuẩn C++(STL - Standard Template Library) . Phần thư viện này lại bao gồm hầu hết thư viện tiêu bản chuẩn và phiên bản có điều chỉnh chút ít của thư viện chuẩn C. Nhiều thư viện C++ hiện hữu không thuộc về tiêu chuẩn như là thư viện Boost. Thêm vào đó, nhiều thư viện không theo tiêu chuẩn được viết trong C một cách tổng quát đều có thể sử dụng trong các chương trình C++.

Từ khóa: Ra vào dữ liệu, Ngôn ngữ Lập trình C++, lập trình C++, kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính, môi trường lập trình, hệ thống lập trình

pdf 94 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận