Ngôn ngữ lập trình C++ – Con trỏ và Xâu ký tự

So với C, C++ tăng cường thêm nhiều tính năng, bao gồm: khai báo như mệnh đề, chuyển kiểu giống như hàm, new/delete, bool, các kiểu tham chiếu, const, các hàm trong dòng (inline), các đối số mặc định, quá tải hàm, vùng tên (namespace), các lớp (bao gồm tất cả các chức năng liên quan tới lớp như kế thừa, hàm thành viên (phương pháp), hàm ảo, lớp trừu tượng, và cấu tử), sự quá tải toán tử, tiêu bản, toán tử ::, xử lí ngoại lệ, và sự nhận dạng kiểu trong thời gian thi hành.

Từ khóa: Con trỏ và Xâu ký tự, Ngôn ngữ Lập trình C++, lập trình C++, kỹ thuật lập trình, lập trình máy tính, môi trường lập trình, hệ thống lập trình

pdf 78 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)