Nghiên cứu thị trường dành cho nhà quản trị Marketing

Mục tiêu: Hiểu rõ các bước cơ bản của quy trình nghiên cứu thị trường; Hiểu rõ cách xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; Nắm vững cách xây dựng kế hoạch nghiên cứu.Là hệ thống được tổ chức nhằm thu nhập xử lý, phân tích và đánh giá một cách thường xuyên những thông tin cần thiết để phục vụ cho việc ra các quyết định marketing

Từ khóa: kinh nghiệm quản trị, bí quyết quản trị, quản trị marketing, phương pháp quản trị, quản trị doanh nghiệp, Nghiên cứu thị trường

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận