Mô phỏng khuếch tán chất trong môi trường rỗng kép không bão hòa bằng phương pháp đồng nhất hóa

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày cách phát triển một mô hình “vĩ mô” khuếch tán chất trong môi trường đất rỗng kép không bão hòa nước bằng phương pháp đa tỷ lệ. Mô hình vĩ mô nhận được sẽ là một hệ phương trình phối hợp ở cả hai thang tỷ lệ vi mô - vĩ mô và một ten-xơ khuếch tán hiệu dụng đại diện cho cả môi trường rỗng không đồng nhất.
Đăng nhập để bình luận