Luận văn: Văn học 8x Trung Quốc ở Việt Nam.

Công trình được chia làm 3 chương. Lần lượt đi giải quyết các vấn đề cơ bản về dòng văn học 8X Trung Quốc đang được bàn luận nhiều ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nội dung bao gồm các nội dung cơ bản sau: Chương 1: Khái quát về văn học 8X Trung Quốc, chương 2: các tác giả và tác phẩm văn học 8X Trung Quốc được giới thiệu ở Việt Nam, chương 3: Văn học 8X Trung Quốc với văn học 8X Việt Nam
Đăng nhập để bình luận